Kanał: Kępice

Metryczka

  • Widownia: 378
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: Kepice
  • Montaż: Kepice
  • Realizacja: Kepice

Opis

1. Otwarcie sesji, sprawy organizacyjne.
2. Interpelacja radnych.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólnej
realizacji z Gminami: Słupsk, Kobylnica, Kępice i Ustka pn. " Podnoszenie jakości edukacji
przedszkolnej na obszarach wiejskich w gm. Słupsk, Kobylnica, Kępice i Ustka".
4. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków
elektronicznych.
5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach.
9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z
dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia koncepcji usług transportowych door-to-door.
10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Barcino.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037.
13. Projekt w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych na lata 2021-2023.
14. Wnioski, oświadczenia radnych i zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze